Cookie Clicker Wiki
Advertisement

UWAGA! NAMĘCZYŁEM SIĘ JAK DIABLI PISZĄC TŁUMACZENIA! POŚWIĘĆ CHWILĘ I POCZYTAJ TROCHĘ!


Pasek wiadomości (ang. news ticker) - to humorystyczna forma odzwierciedlenia naszych postępów w Cookie Clickerze. Im więcej ciastek upiekliśmy (liczą się tylko te, które mamy obecnie, do wydania, nie upieczone łącznie) tym więcej wiadomości pojawi się na tym pasku.

Wiadomości dzielimy na kilka typów:

Typ 1 - za ciastka:

Ilość ciastek Wiadomość Tłumaczenie
0 You feel like making cookies. But nobody wants to eat your cookies. Chcesz robić ciastka, ale nikt nie chce ich jeść.
5 Your first batch goes in the trash. The neighborhood raccoon barely touches it. Twoja pierwsza porcja ląduje w śmieciach. Szop sąsiadów z obrzydeniem dotknął je. 
50 Your family accepts to try some of your cookies. Twoja rodzina zgadza się spróbować twoich ciastek.
100 Your cookies are popular in the neighborhood. Twoje ciastka są popularne w sąsiedztwie.
500 People are starting to talk about your cookies. Ludzie zaczynają mówić o twoich ciastkach.
1,000 Your cookies are talked about for miles around. Twoje ciastka są sławne w promienu kilku mil.
3,000 Your cookies are renowned in the whole town! Twoje ciastka są znane w całym mieście.
6,000 Your cookies bring all the boys to the yard. Twoje ciastka wyciągają wszystkich chlopców na dwór.
10,000 Your cookies now have their own website! Twoje ciastka mają swoją własną stronę internetową
20,000 Your cookies are worth a lot of money. Twoje ciastka są warte mnóstwo pieniędzy.
30,000 Your cookies sell very well in distant countries. Twoje ciastka sprzedają się świetnie w odległych krajach.
40,000 People come from very far away to get a taste of your cookies. Ludzie z odległych terenów przybywają, by spróbowac twoich ciastek.
60,000 Kings and queens from all over the world are enjoying your cookies. Królowie i królowe z całego świata delektują się twoimi ciastkami.
80,000 There are now museums dedicated to your cookies. Powstały muzea dedykowane twoim ciastkom.
100,000 A national day has been created in honor of your cookies. Zostało ustanowione święto narodowe na cześć twoich ciastek.
200,000 Your cookies have been named a part of the world wonders. Twoje ciastka zostały nazwane kolejnym cudem świata.
300,000 History books now include a whole chapter about your cookies. Książki historyczne zawierają teraz cały rodział poświęcony twoim ciastkom.
450,000 Your cookies have been placed under government surveillance. Twoje ciastka zostały poddane rządowemu programowi ochrony.
600,000 The whole planet is enjoying your cookies! Cała planeta delektuje się twoimi ciastkami.
1,000,000 Strange creatures from neighboring planets wish to try your cookies. Dziwne kreatury z odległych planet życzą sobie skosztować twoich ciastek.
5,000,000 Elder gods from the whole cosmos have awoken to taste your cookies. Starożytni bogowie z całego kosmosu obudziły się, by spróbować twoich ciastek.
10,000,000 Beings from other dimensions lapse into existence just to get a taste of your cookies. Byty z innych wymiarów materializują się do istnienia, tylko po to, by spróbować twoich ciastek.
30,000,000 Your cookies have achieved sentience. Twoje ciastka osiągnięły wrażliwość (mają uczucia).
100,000,000 The universe has now turned into cookie dough, to the molecular level. Wszechświat zmienił się w ciastka na poziomie molekularnym.
300,000,000

Your cookies are rewriting the fundamental laws of the universe.

Twoje ciastka naginają fundamentalne prawa wszechświata.
1,000,000,000 A local news station runs a 10-minute segment about your cookies. Success!

(you win a cookie)

Lokalne wiadomości puszczją 10-minutowy program o twoich ciastkac. Sukces! (wygrywasz ciastko)
10,000,000,000 It's time to stop playing Czas skończyć grę
NaN undefined

niezidentyfikowany

Typ 2 - za wzinesione struktury:

Wymóg Wiadomość/Cytat

Tłumaczenie

1 Babcia "Moist cookies." -grandma "Wyborne ciasteczka" -babcia
"We're nice grandmas." -grandma "Jesteśmy miłymi babciami" -babcia
"Indentured servitude." -grandma "Służymy na czas" -babcia
"Come give grandma a kiss." -grandma "Daj buziaka babci" -babcia
"Why don't you visit more often?" -grandma "Czemu częściej nie przyjeżdzasz?" -babcia
"Call me..." -grandma "Zadzwoń..." -babcia
50 Babci "Absolutely disgusting." -grandma "Absolutnie obrzydliwe" -babcia
"You make me sick." -grandma "Przez ciebie jestem chora" -babcia
"You disgust me." -grandma "Obrzydzasz mnie" -babcia
"We rise." -grandma "Powstajemy" -babcia
"It begins." -grandma "Zaczyna się" -babcia
"It'll all be over soon." -grandma "Niedługo będzie po wszystkim" -babcia
"You could have stopped it." -grandma "Mogłeś to powstrzymać" - babcia
1 Farma News : cookie farms suspected of employing undeclared elderly workforce! Wiadomości : farmy ciastek pod zarzutem zatrudniania starczej siły roboczej!
News : cookie farms release harmful chocolate in our rivers, says scientist!

Wiadomości : farmy ciastek wypuszczają do rzek szkodliwe ciastka, mowią naukowcy!

News : genetically-modified chocolate controversy strikes cookie farmers! Wiadomości : kontrowersyjna genetycznie modyfikowana czekolada wywołuje skandal u farmerów!
News : free-range farm cookies popular with today's hip youth, says specialist. Wiadomości : wolno-wybiegowe ciastka z farm są popularne wśród dzisiejszej młodzieży, mówi specjalista.
News : farm cookies deemed unfit for vegans, says nutritionist. Wiadomości : plony z ciastkowych farm nie odpowiadają weganom,  mówi dietetyk!
1 Fabryka News : cookie factories linked to global warming! Wiadomości : fabryki ciastek powodują  globalne ocieplenie!
News : cookie factories involved in chocolate weather controversy! Wiadomości : fabryki ciastek powoduja kontrowersyjną czekoladową pogodę!
News : cookie factories on strike, robotic minions employed to replace workforce! Wiadomości : fabryki ciastek strajkują, roboty zastęują siłę roboczą!
News : cookie factories on strike - workers demand to stop being paid in cookies! Wiadomości : fabryki ciastek strajkują, robotnicy nie chcą mieć wypłaty w ciastkach!
News : factory-made cookies linked to obesity, says study. Wiadomości : ciastka z fabryk prowadzą do otyłości, mówi uczony!
1 Kopalnia News : [between 2 and 1002] miners dead in chocolate mine catastrophe! Wiadomości : [losowo od 2 do 1002] górników zginęło w zawale kopalni czekolady!
News : [between 2 and 1002] miners trapped in collapsed chocolate mine! Wiadomości : [losowo od 2 do 1002] górników uwięzionych w kopalni czekolady!
News : chocolate mines found to cause earthquakes and sink holes! Wiadomości : kopalnie czekolady powodują trzęsienia ziemi i osuwiska!
News : chocolate mine goes awry, floods village in chocolate! Wiadomości : wyciek z kopalni czekolady, wioska zalana!
News : depths of chocolate mines found to house "peculiar, chocolaty beings"! Wiadomości : głębokie kopalnie czekolady były pełne "istot czekoladowych"!
1 Rakieta News : new chocolate planet found, becomes target of cookie-trading spaceships! Wiadomości : odkryto nową czekoladową planetę, staje się celem podróży statków hadlujących ciastkami!
News : massive chocolate planet found with 99.8% certified pure dark chocolate core! Wiadomości : odnaleziono planetę z jądrem składającym się w 99,8% z ciemnej czekolady!
News : space tourism booming as distant planets attract more bored millionaires! Wiadomości : turystyka kosmiczna rozkiwta, wraz z zaintersowaniem znudzonych milionerów!
News : chocolate-based organisms found on distant planet! Wiadomości : organizmy czekoladowy odnalezione na odległych planetach!
News : ancient baking artifacts found on distant planet; "terrifying implications", experts say. Wiadomości : starożytne artefakty do wypieków odnalezione na odległej planecie, "przerażające znalezisko" mówią eksperci!
1 Laboratorium alchemiczne News : national gold reserves dwindle as more and more of the precious mineral is turned to cookies! Wiadomości : narodowe zapasy złota kurczą się, bo coraz więcej przerabia się je na ciastka!
News : chocolate jewelry found fashionable, gold and diamonds "just a fad", says specialist. Wiadomości : czekoladowa biżuteria okazała się modna, diamenty i złoto "to przeżytek", mówi specjalista.
News : silver found to also be transmutable into white chocolate! Wiadomości : srebero możliwe do transmutacji w białą czekoladę!
News : defective alchemy lab shut down, found to convert cookies to useless gold. Wiadomości : defektywne labolatorium alchemiczne zamknięte, transmutowało ciastka w bezużyteczne złoto!
News : alchemy-made cookies shunned by purists! Wiadomości : alchemiczne ciastka odrzucone przez purystów!
1 Portal News : nation worried as more and more unsettling creatures emerge from dimensional portals! Wiadomości : ludność przerażona nagłym wzrostem liczby kreatur wychodzących z portali!
News : dimensional portals involved in city-engulfing disaster! Wiadomości : portale spowodowały pochłonięcie miasta!
News : tourism to cookieverse popular with bored teenagers! Casualty rate as high as 73%! Wiadomości : turystyka do Wymiaru Ciastek popularna wśród zudzonych nastolatków! Częstotliwość wypadków wynosi 73%!
News : cookieverse portals suspected to cause fast aging and obsession with baking, says study. Wiadomości : portale podejrzewane o wywoływanie przyspieszonej starości i nałogu pieczenia, mówi uczony.
News : "do not settle near portals," says specialist; "your children will become strange and corrupted inside." Wiadomości : "nie osiedlajcie się blisko portali", mówi specjalista "wasze dzieci zrobią się dziwne i zepsute od środka."
1 Machina czasu News : time machines involved in history-rewriting scandal! Or are they? Wiadomości : machiny czasu przepisują historię! Chwila, naprawdę?
News : time machines used in unlawful time tourism! Wiadomości : machiny czasu używane do nielegalnej turystyki!
News : cookies brought back from the past "unfit for human consumption", says historian. Wiadomości : ciastka z przeszłości "nienadają się do konsumpcji", mówi historyk.
News : various historical figures inexplicably replaced with talking lumps of dough! Wiadomości : ważne figury historyczne niewytłuaczalnie zamienione w gadające ładunki kremu czekoladowego!
News : "I have seen the future," says time machine operator, "and I do not wish to go there again." Wiadomości : "widziałem przyszłość", mówi operator machiny czasu, "i nie chcę tam wracać."
1 Kondensator antymaterii News : first antimatter condenser successfully turned on, doesn't rip apart reality! Wiadomości : pierwszy kondensator antymaterii działa, nie rozdarł rzeczywistości!
News : "explain to me again why we need particle accelerators to bake cookies?" asks misguided local woman. Wiadomości : "wytłumacz mi jeszcze raz, dlaczego potrzebujemy akceleratora cząstek do pieczenia ciastek?" pyta skołowana mieszkanka.
News : "unravelling the fabric of reality just makes these cookies so much tastier", claims scientist. Wiadomości : "rozdzieranie materii rzeczywistości sprawia, że te ciastka są jeszcze pyszniejsze" ogłasza naukowiec.
News : whole town seemingly swallowed by antimatter-induced black hole; more reliable sources affirm town "never really existed"! Wiadomości : całe miasto pochłonięte przez antymaterialną czarną dziurę, więcej źródeł podaje, że miasto w ogóle nie istniało!
News : researchers conclude that what the cookie industry needs, first and foremost, is "more magnets". Wiadomości : badania wykazujące czego przemysł ciastek potrzebuje najbarzej wykazały, że potrzeba "więcej magnesów".

10,000 ciastek (losowe wiadomości)

News : cookies found to [random] in [random]! Wiadomości : ciastka okazują się [losowy] w [losowy]!
News : cookies found to make [random][random]! Wiadomości : ciastka tworzą [losowy]!
News : cookies tested on [random], found to have no ill effects. Wiadomości : ciastka testowane na [losowy] nie wywołały efektów ubocznych.
News: cookies unexpectedly popular among [random]! Wiadomości : ciastka niespodziewanie popularne wśród [losowy]!
News : unsightly lumps found on [random] near cookie facility; "they've pretty much always looked like that", says biologist. Wiadomości : niewidoszne komórki odnalezione na [losowy] niedaleko fabryki ciastek; "one tak zawsze wyglądały", mówi biolog.
News : new species of [random] discovered in distant country; "yup, tastes like cookies", says biologist." Wiadomości : nowy gatunek [losowy] odnaleziony w odległym kraju, "tak, smakuje jak ciastka", mówi biolog.
News : "[random]", reveals celebrity. Wiadomości : [losowy] mówi celebryta.
News : doctors [random] Wiadomości : lekarze [losowy]
News : cookies go well with roasted [random], says controversial chef. Wiadomości : "ciastka dobrze smakują z [losowy]" mówi kontrowersyjny kucharz.
News : "do your cookies contain [random]?", asks PSA warning against counterfeit cookies. Wiadomości : "czy twoje ciastka zawierają [losowy]?" pyta PSA, ostrzegając przed podróbkami ciastek.
News : scientist predicts imminent cookie-related "end of the world"; becomes joke among peers. Wiadomości : naukowe przewidywania o ciastkowym końcu świata, obiektem żartów wśród naukowców.
News : man robs bank, buys cookies. Wiadomości : mężczyzna rabuje bank, kupuje ciastka.
News : what makes cookies taste so right? "Probably all the [*****] they put in them", says anonymous tipper. Wiadomości : "co sprawia, że te ciastka tak smakują? Prawdopodobnie całe to ***** które tam wpychają", mówi anonimowy smakosz.
News : man found allergic to cookies; "what a weirdo", says family. Wiadomości : mężczyzna z alergią na ciastka. "co za dziwak", mówi rodzina.
News : foreign politician involved in cookie-smuggling scandal. Wiadomości : zagraniczni politycy uwikłani w skandal o przemycie ciastek.
News : cookies now more popular than [random], says study. Wiadomości : "ciastka są bardziej popularne niż [losowy]", mówi uczony.
News : obesity epidemic strikes nation; experts blame [random]. Wiadomości : epidemia otyłości uderza w kraj, naukowcy obwiniają [losowy].
News : cookie shortage strikes town, people forced to eat cupcakes; "just not the same", concedes mayor. Wiadomości : deficyt ciastek w mieście, ludzie są zmuszeni jeść babeczki. "to nie to samo", żali się burmistrz.
News : "you gotta admit, all this cookie stuff is a bit ominous", says confused idiot. Wiadomości : "musisz przyznać, cały ten ciastkowy syf jest odrobinę złowieszczy", mówi skołowany idiota.
News : movie cancelled from lack of actors; "everybody's at home eating cookies", laments director. Wiadomości : produkcja filmu przerwana z powodu braku aktorów. "wszyscy siedzą w domach, jedząc ciastka", lamentuje reżyser.
News : comedian forced to cancel cookie routine due to unrelated indigestion. Wiadomości : komik zmuszony do zerwania z ciastkowym przyzwyczajeniem ze względu na niestrawność.
News : new cookie-based religion sweeps the nation. Wiadomości : postwaje religia oparta na ciastkach.
News : fossil records show cookie-based organisms prevalent during Cambrian explosion, scientists say. Wiadomości : "skamieniałości z okresu Kambru przedstawiają czekoladowe organizmy", mówią naukowcy.
News : mysterious illegal cookies seized; "tastes terrible", says police. Wiadomości : tajemnicze nielegalne ciastka odkryte, "smakują okropnie", mówi policjant.
News : man found dead after ingesting cookie; investigators favor "mafia snitch" hypothesis. Wiadomości : odnaleziono martwego mężczyznę po zjedzeniu ciastka, śledczy hipotezują na temat "mafijnych przestępstw".
News : "the universe pretty much loops on itself," suggests researcher; "it's cookies all the way down." Wiadomości : "wszechświat zapętla się", sugeruje badacz, "wszędzie ciastka i ciastka".
News : minor cookie-related incident turns whole town to ashes; neighboring cities asked to chip in for reconstruction. Wiadomości : kilka związanych z ciastkami katastrof obraca miasto w pył, sąsiadujące metropolie poproszone o rekonstrukcję
News : is our media controlled by the cookie industry? This could very well be the case, says crackpot conspiracy theorist. Wiadomości : "Czy nasze media są kontrolowane przez ciastkowy przemysł? Prawdopodobnie tak.", mówi teoretyk w sprawach konspiracji.
News : cookies popular among all age groups, including fetuses, says study.; Wiadomości : "ciastka popularne wśród wszystkich grup wiekowych, wliczając płody", mówi uczony.
News : cookie-flavored [random] Wiadomości : [losowy] o smaku ciastek!
News : all-cookie restaurant opening downtown. Dishes such as braised cookies, cookie thermidor, and for dessert : crepes. Wiadomości : otwarto wiele restauracji z ciastkami. Podawane są: duszone ciastka, ciastkowy chłodnik, a na deser : naleśniki.
News : cookies could be the key to [random], says scientists. Wiadomości : "ciastka mogą być kluczem do [losowy]", mówią naukowcy.

Typ 3: Babciokalipsa:

Stan Wielkich Matron Wiadomość/Cytat Tłumaczenie
Spokojne "shrivel" -grandma <wyraz dźwiękonaśladowczy>
"writhe" -grandma <wyraz dźwiękonaśladowczy>
"throb" -grandma <wyraz dźwiękonaśladowczy>
"gnaw" -grandma <wyraz dźwiękonaśladowczy>
"We will rise again." -grandma "Powstaniemy znów." -babcia
"A mere setback." -grandma "Pojedyncza wpadka." -babcia
"We are not satiated." -grandma "Nie jesteśmy nasycone." -babcia
"Too late." -grandma "Za późno." -babcia
Pobudzone News: millions of old ladies reported missing! Wiadomości : zgłoszono zaginięcie milionów starszych pań!
News: doctors swarmed by cases of old women with glassy eyes and a foamy mouth! Wiadomości : lekarze przerażeni przypadkami starszych mań ze szkistymi oczami i pianą  w ustach!
News: families around the continent report agitated, transfixed grandmothers! Wiadomości : rodziny z całego kontynentu zgłaszają sfiksowane, szalone babcie!
News: processions of old ladies sighted around cookie facilities! Wiadomości : pielgrzymki staszych pań do fabryk ciastek!
News: nurses report "strange scent of cookie dough" around elderly patients! Wiadomości : pielęgniarki zgłaszają "dziwne plamy kremu czekoladowego" dookoła starszych pacjentów!
Zniesmaczone News: whole continent undergoing mass exodus of old ladies! Wiadomości : cały kontynent pozbawiony babć!
News: sightings of old ladies with glowing eyes terrify local population! Wiadomości : widoki starszych pań ze świecącymi oczami przerażają lokalną ludność!
News: towns in disarray as strange old ladies break into homes to steal infants and baking utensils! Wiadomości : miasta w bezładzie po masowych rabuknach urządzeń do wypieków, dokonanych przez starsze panie!
News: retirement homes report "female residents slowly congealing in their seats!" Wiadomości : domy starości raportują "zastyganie starszych pań na ich fotelach"!
News: old women freeze in place in streets, ooze warm sugary liquid! Wiadomości : starsza kobieta zastyga na ulicy, wypluwa musujący, słodkawy płyn.
Wściekłe News : wrinkled "flesh tendrils" visible from space! Wiadomości : pomarszczone "mięsiste macki" widziane z kosmosu!
News : remains of "old ladies" found frozen in the middle of growing fleshy structures! Wiadomości : pozostałości starszych pań odnalezione zamarznięte wśród świecących budowli!
News : large "flesh highways" scar continent, stretch between various cookie facilities! Wiadomości : wielka "mięsiste drogi" przecinają kontynent, rozciągnięte między fabrykami ciastek! 
News : all hope lost as writhing mass of flesh and dough engulfs whole city! Wiadomości : cała nadzieja stracona, wraz z zatopieniem miasta w kremie i mięsie!
News : nightmare continues as wrinkled acres of flesh expand at alarming speeds! Wiadomości : koszmar kontynuuje się, podczas gdy coraz więcej mięsistej powłoki rozciąga się z alarmującą szybkością!

Typ 4: za ulepszenia:

Ulepszenie Wiadomość Tłumaczenie
Kitten helpers News: faint meowing heard around local cookie facilities; suggests new ingredient being tested. Wiadomości : słyszane miauczenie w okolicach fabryki ciastek, sugreuje testowanie nowego składniku.
Kitten workers News: Crowds of meowing kittens with little hard hats reported near local cookie facilities. Wiadomości : tłumy miauczących kotów z kaskami bezpieczeństwa odnajdywane wokół fabryk ciastek.
Kitten engineers News: surroundings of local cookie facilities now overrun with kittens in adorable little suits. Authorities advise to stay away from the premises. Wiadomości : okoliczne tereny wokół fabryk ciastek pełne kotów w słodkich małych kostiumach roboczych. Doradzmy omijanie tych terenów.
Kitten overseers News: locals report troups of bossy kittens meowing adorable orders at passersby. Wiadomości : lokolne grupy zauważyły rządzące się koty wydające słodkie rozkazy przechodniom.
Serendipity News: local cookie manufacturer becomes luckiest being alive! Wiadomości : Lokalny zarządca fabryki ciastek, szczęśliwie uszedł z życiem.

Typ 5: za osiągnięcia:

Osiągnięcie Wiadomość/Cytat Tłumaczenie
Just wrong

News : cookie manufacturer downsizes, sells own grandmother!

"It thought we would go away by selling us. How quaint." - grandma

"It tried to get rid of us, the nasty little thing." -grandma

"It has betrayed us, the filthy little thing." -grandma

"I can smell your rotten cookies." -grandma

Wiadomości : zarządca fabryki ciastek stacza się, sprzedaje własną babcię!

"Myślało, że się nas pozbędzie, sprzedając nas. Jak ciekawie" -babcia

"Chciało się nas pozbyć, to obrzydliwe małe coś" -babcia

"Zdradziło nas, to małe śmierdzące coś" -babcia

"Czuję twoje zgniłe ciastka" -babcia

Base 10 News : cookie manufacturer completely forgoes common sense, lets OCD drive building decisions! Wiadomości : zarządca fabryki ciastek całkowicie zmienia zarządenia, zawirujmy decyzjami budowlanymi!
From scratch News : follow the tear-jerking, riches-to-rags story about a local cookie manufacturer who decided to give it all up! Wiadomości : prześledź wzruszającą historię, od milionera do żebraka, który zdecydował się rzucić wszystko!
A world filled with cookies News : known universe now jammed with cookies! No vacancies! Wiadomości : znany wszechświat zawalony ciaskami! Brak miejsc!
Advertisement